ELEKTRIK WIR ROP HOIST

Gysga düşündiriş:

Giriş :

Ykjam gurluş, ýeňil agram, kiçi tigir basyşy, giňişligi iň köp ulanmak we tygşytly.

Saýlanan ýokary hilli komponentler, ygtybarly we ygtybarly, çydamly.

Takyk ýerleşiş, netijeli işlemek we logistika netijeliligini ýokarlandyrmak.

Ygtybarly we ygtybarly, işe gözegçilik, aňsat tehniki hyzmat.

Modul dizaýny, az hyzmat ediş bahasy, ätiýaçlyk şaýlary üçin ajaýyp hyzmat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Doubleewropanyň goşa berkitme kranlary

Ygtybarly hil we oňat öndürijilik bilen tygşytly önümleri bermäge borçlanýar

Müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin Europeanewropaly goşa berkitme kranlary bilen üpjün edýäris.Kranyň bu görnüşinde ykjam ululygy, ýokary öndürijiligi, ýeňil agramy, has gowy görnüşi we uzak ömri bar.Europeanewropanyň FEM ülňülerine laýyklykda dizaýn edildi we öndürildi.Mundan başga-da, kran materiallary işlemek üçin ajaýyp ulgam alýandygyňyzy anyklamak üçin dürli dizaýn we konfigurasiýa bilen üpjün edilýär.

Götermek ukyby (t)

Iş topary

Boýy götermek (m)

Göteriş tizligi (M / min)

Pulle gatnaşygy

Syýahat tizligi (M / min)

Esasy şöhle (mm)

Gapdal ini (mm) götermek k1

Syýahat tarapyň giňligi (mm) k2

Boýuň uzynlygy (mm)

Upperokarky çäk (mm)

Iň ýokary tigir basyşy (kN)

Agramy (Kg)

1.6

M6

6

1.6 / 10

2/1

2-20

200-300

500

450

930

550

6.1

300

9

500

450

1100

550

6.2

335

12

500

450

1270

550

6.3

370

2.5

M6

6

0.8 / 5.0

4/1

2-20

200-350

500

450

1180

550

9.1

315

9

500

450

1400

550

9.2

350

12

500

450

1620

550

9.3

385

3.2

M5

6

0.8 / 5.0

4/1

2-20

250-350

500

450

1180

550

11.5

335

9

500

450

1400

550

11.6

370

12

500

450

1620

550

11.7

405

6.3

M5

6

0.8 / 5.0

4/1

2-20

300-450

490

450

1170

650

22

400

9

490

450

1400

650

22.1

450

12

490

450

1630

650

22.2

500

8

M6

6

0.8 / 5.0

4/1

2-20

300-450

550

540

1120

700

28

580

9

550

540

1290

700

28.1

610

12

550

540

1460

700

28.2

640

10

M5

6

0.8 / 5.0

4/1

2-20

300-450

550

540

1120

700

34.7

580

9

550

540

1290

700

34.8

610

12

550

540

1460

700

34.9

640

10

M6

6

0.66 / 4.0

4/1

2-20

300-450

560

550

1140

700

34.7

650

9

560

550

1320

700

34.8

690

12

560

550

1500

700

34.9

730

12.5

M5

6

0.66 / 4.0

4/1

2-20

300-500

560

550

1140

700

43.3

660

9

560

550

1320

700

43.4

700

12

560

550

1500

700

43.5

740

Elektrik kabeli götermek ýeňil, ykjam we gurmak aňsat.Adaty içerki elektrik üpjünçiliginde işledilip bilner.25% nobat sikli motora artykmaç stres bolmazdan kyn işleri ýerine ýetirýär.Galvanizli sim ýüpünde howpsuzlyk berkitmesi bar.Bu bölümde goşmaça howpsuzlyk üçin ýokarky we aşaky çäkli wyklýuçatel bar.Arkan çäkli eliňe degeninde çekmek awtomatiki usulda saklanýar.Duýgur gol, arkan aşagyndaka motory awtomatiki usulda saklaýar.Tormozlar dinamiki we mehaniki taýdan çişirilýär.Jübüt çybyk dizaýny derrew, ygtybarly durmagy üpjün edýär.

1. 0,5-den 50-e çenli kuwwat

2. IH şahadatnamasy

3. ISO9001 şahadatnamasy bar

4.Awtomatiki goşa tormoz ulgamy

5. Dişli enjamlar: simmetrik tertipli ýokary tizlikli sinhron dişli enjamlar we halkara standart dişli polatdan ýasalýar. Adaty dişli enjamlar bilen deňeşdirilende, olar has köýnekli we basgançakly we has köp işleýärler.

6.Chain: ýokary güýçli zynjyry we ýokary takyklykly kebşirleýiş tehnologiýasyny kabul edýär, ISO halkara standartyna laýyk gelýär; aşa köp iş şertlerine laýyk gelýär; köp burçly işlemegi elleriňizi has gowy duýýar.

7.Hook: ýokary derejeli garyndy polatdan ýasalan, ýokary güýji we ýokary howpsuzlygy bar;täze dizaýny ulanmak bilen agram hiç wagt gaçmaz.

8.Komponentler: esasy komponentler ýokary takyklyk we howpsuzlyk bilen ýokary derejeli garyndy polatdan ýasalýar.

9. Çarçuwaly: azajyk dizaýn we has owadan;az agramly we kiçi iş meýdany bilen.

10. Plastiki örtük: içerde we daşarda ösen plastmassa örtük tehnologiýasyny ulanmak bilen, köp ýyllap işläninden soň täze ýaly görünýär.

11.Encloser: ýokary derejeli polatdan ýasalan, has berk we dekster.

5000W

Gözleg we gözleg tejribesi

60P

senetçi

200T

Önüm seriýasy modeli

company_pro

Döwrebap önümçilik ussahanalary bilen enjamlaşdyrdyk, annualyllyk önümçilik kuwwaty on müňlerçe birlige ýetip biler

Satylandan soňHYZMAT

HyzmatSerhetsiz ,STERCRANEHereketde

sh1

24 sagat hyzmat

24 sagat hyzmat liniýasy, islän wagtyňyz tehniki hyzmat habarnamalaryny kabul ediň we tehnikler näsazlygy çözmek üçin 24 sagadyň dowamynda wakanyň ýerine baryp bilerler.

sh2

Gurnama

Enjam ulanyjynyň sahypasyna daşalýar we Steyr gurnama ugruna we hiline gözegçilik etmek üçin in engineeringener we tehniki işgärleri gurnama ýerine iberýär.

sh3

Mugt tehniki okuw

Islegleriňize görä size mugt tehniki taýýarlyk bereris;gurnamak we işe girizmek wagtynda ýerinde okuwy goşmak bilen.

sh4

Ömürboýy hyzmat etmek hyzmaty

Kepillik 12 aý, ömri abatlamak hyzmaty kepillik möhletinden ýokary bolup, ulanyja maddy bahasy we tehniki hyzmaty tölenýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň