Uzakdan dolandyryş bilen elektrik göteriji

Gysga düşündiriş:

Giriş :

  • Elektrik toguny / güýç bilen uzakdan dolandyrmak
  • Agramly göteriji çeňňek
  • Iki setir işlemek üçin dykylan kasna göteriji çeňňek
  • Çydamly örülen polat kabel

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Elektrik göterijisi paralel C görnüşli gurluşdyr, rulon enjamy reduktor bilen hereketlendiriji bilen paralel tertipleşdirilýär, göterijini gysga ediň, çäk ululygy kiçi, gurluşy ykjam we güýç ýagdaýy gowy, bu üçin giňişlik amatlylygy üpjün edýär hereketlendiriji reduktoryny gurnamak we hyzmat etmek, Artykmaç ýükleýji çäklendiriji, ýitginiň naprýa .eniýesini goramak, fazany goramak, takyk ýokarky we aşaky çäk, ulanylyş wagtyny sanamak, işleýän maglumatlary hakyky wagtda saklamak, ýagdaý maglumatlary we ş.m. bilen enjamlaşdyrylan. göterijiler has ýokary howpsuzlyga we ygtybarlylyga eýe bolup, ep-esli azaldar.

微信图片_20220221150027
微信图片_20220221150030
微信图片_20220221150039

STERCRANESTRENGTH

Ygtybarly hil we oňat öndürijilik bilen tygşytly önümleri bermäge borçlanýar

Elektrik göterijileriniň ökde öndürijisi, ösen nemes düşünjesine, ajaýyp tehnologiki prosese we berk hil dolandyryşyna eýe bolup, tygşytly önümleri ygtybarly hil we oňat öndürijilik bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Kompaniýanyň önümlerine esasan ST elektrik zynjyr göterijileri, SH elektrik simli ýüp göterijiler, SDR elektrik arassa otag göterijileri, partlama garşy elektrik göterijileri, çeýe şöhle çyra kranlary, kantilýwer kranlary we enjam öndürmekde, awtoulag pudagynda giňden ulanylýan kran bölekleri girýär, transport we logistika, Energetika senagaty, metallurgiýa, gämi gurluşygy we beýleki köp ugurlar.

Stil stili Eletrik göteriji

Haýsy gurşawda işleýändigiňize garamazdan agyr götermegi ygtybarly dolandyrmak üçin täsirli elektrik göterijilerini taparsyňyz. Elektrik zynjyry göterijiler düwmäni basmak bilen agyr ýükleri göterip bilerler.polat ammarlarda, maşyn dükanlarynda, zawodlarda, degirmenlerde we zawodlarda ýokary göwrümli işlemek.Dürli elektrik zynjyrlaryny saýlaň - arassa otaglar üçin çeňňek, iýmit derejesini we teatrdan peýdalanmak;goşmaça motorly trolleý, dişli trolleý we iteklenýän trolleýli zynjyr göterijileri.Elektrik simli ýüp göterijiler polat hyzmaty, guýma we çig mal öndürýän desgalar ýaly has güýçli şertler üçin ajaýyp.Goşmaça agyr götermegi we köp göteriş nokatlaryny talap edýän işler üçin maslahat berilýär.Elektrikli motorly göterijileri we esbaplary alyň

5000W

Gözleg we gözleg tejribesi

60P

senetçi

200T

Önüm seriýasy modeli

company_pro

Satylandan soňHYZMAT

HyzmatSerhetsiz ,STERCRANEHereketde

sh3

Mugt tehniki okuw

Islegleriňize görä size mugt tehniki taýýarlyk bereris;gurnamak we işe girizmek wagtynda ýerinde okuwy goşmak bilen.

sh4

Ömürboýy hyzmat etmek hyzmaty

Kepillik 12 aý, ömri abatlamak hyzmaty kepillik möhletinden ýokary bolup, ulanyja maddy bahasy we tehniki hyzmaty tölenýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň