Biz hakda

Biz hakda

Indi biziň bilen habarlaşyň!

“STERCRANE HOISTING MACHINERY CO., LTD”2016-njy ýylyň 11-nji maýynda döredildi. Onuň işiniň çäginde Europeanewropa görnüşindäki täze elektrik göterijileri we goşa trolleýsleri öndürmek, gaýtadan işlemek, satmak, gurnamak, hyzmat etmek we üýtgetmek bar;mehaniki bölekler, elektron önümleri, hereketlendirijiler, reduktorlar, polat simleri we metal armaturlary, metal ýüpleri we metal önümleri öndürmek, gaýtadan işlemek we satmak.

“STERCRANE HOISTING MACHINERY CO.”Amaly tejribe we ajaýyp dizaýn bilen kompaniýa müşderilere ýeňil agram, pes otag, ygtybarly öndürijilik we ýokary hilli kran önümleri, müşderileriň önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp, gündelik tehniki hyzmatyny azaldyp we peýdalary döredip biljekdigi üçin dürli iş şertlerinde giňden ulanylýar. .Senagat kärhanalaryna bu prosesi çaltlaşdyrmaga we material iberiş tehnologiýasyny döwrebaplaşdyrmaga kömek ederis.Bu biziň taryhy wezipämiz.Işimiziň ösmegi we zerurlyklary bilen täze zawodymyz Hytaýyň göteriji şäheri bolan Çangýuan şäherinde ýerleşer we müşderilere talaplaryna laýyk gelýän kran çözgütleriniň doly toplumyny hödürlemegi maksat edinýär.Biziň kompaniýamyz kran önümlerini öwrenmäge we ösdürmäge we kran pudagynyň ösüşine goldaw berýär.Hasaba alyş ýeri, Henan welaýatynyň Sinsýan şäheri, Çanýuan şäheri, Weizhuang şäheri, Weisi ýoly, 1-nji ýerde ýerleşýär.

“STERCRANE HOISTING MACHINERY CO.”Kompaniýanyň önümlerine esasan ST elektrik zynjyr göterijileri, SH elektrik simli arkan göterijileri, SDR elektrik arassa otag göterijileri, partlama garşy elektrik göterijileri we çeýe şöhle çyra kranlary, kantilýwer kranlary we enjam öndürmekde, awtoulag pudagynda giňden ulanylýan kran bölekleri girýär, transport we logistika, Energetika senagaty, metallurgiýa, gämi gurluşygy we beýleki köp ugurlar.STER müşderilere ýeňil agramly, pes kelleli, howpsuzlygy we ygtybarlylygy, ajaýyp öndürijiligi we ajaýyp işleýşi bilen göteriji enjamlary üpjün etmek üçin ösen dizaýn we amaly düşünjeleri durmuşa geçirýär.Steyr uzak wagtlap meşhur içerki we daşary ýurt kompaniýalary, akademiki institutlar we pudak hünärmenleri bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etdirýär, şol bir wagtyň özünde, STER her ýyl önüm gözleglerine we ösüşine yzygiderli maýa goýýar, tehnologiki innowasiýalar, gazançlar arkaly bazar meýillerine ýol görkezýär hil gözlemek arkaly müşderiniň ynamy we önümlere bazardaky üýtgeşik artykmaçlyklary saklamaga mümkinçilik berýär.STER, dürli iş şertlerinde müşderileriň talaplaryny kanagatlandyryp biljek we müşderilere iň oňat çözgütleri üpjün edip biljek 50Kg-dan 100t aralygyndaky elektrik göterijileri, ýeňil kranlary we kran böleklerini öndürmäge ünsi jemleýär.Bu kompaniýa Hytaýyň esasy kran kompaniýalary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.Tehniki çözgütler, tehniki alyş-çalyşlar we önümi eltip bermek ýaly köp nukdaýnazardan hyzmatdaşlyk edýäris.Biziň maksadymyz ulanyjylara bir nokatly hyzmat bermek.

Elektrik göterijileri barha giňelýär, “Easy Copperation” we dürli görnüşli elektrik göterijiler dürli bazar segmentleriniň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.STER müşderiniň zerurlyklaryna çuňňur düşünýär we ýokary derejeli arassa amaly gurşawda ýörite ulanylýan ösen arassa elektrik göterijileri işläp düzdi we öndürdi, Elektrik göteriji segmentinde täzelikçi we öňdebaryjy hökmünde bu kompaniýa elektrik ýokarlandyrmagy maksat edinýär kän wagt.

STER uzak möhletli we ygtybarly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmaga çalyşýar, müşderilere ideal önümleri we hyzmatlary hödürleýär.

5000W

Gözleg we gözleg tejribesi

60P

senetçi

200T

Önüm seriýasy modeli

MEDENI .ET

ruh

Päk ýürek, täzelik, şahsyýet we hormat

Stil

GÖRNÜŞ, I SP ýokary tizlik we ýokary netijelilik

gymmatlyk duýgusy

Päk ýüreklilik esasdyr

görüş

Päk ýürek, täzelik, şahsyýet we hormat

Şöhrat

FABRIKA DIREKT SATYLARY, HYZMATÇY HYZMATDAŞLYK, GÖRNÜŞ MODELLERI, TEHNIKI GÖRNÜŞ

Zawodyň daşky gurşawy

FABRIKA DIREKT SATYLARY, HYZMATÇY HYZMATDAŞLYK, GÖRNÜŞ MODELLERI, TEHNIKI GÖRNÜŞ