Standardewropa standart ýokary gurnama takyklygy ýeke köpri kran

Gysga düşündiriş:

Giriş :

Europeanewropa Single Girder Overhead Crane, Europeanewropanyň FEM standartyna degişli ösen dizaýn tehnologiýasy bilen işlenip düzülen ýokary konfigurasiýa bilen bezelendir.Kranlar esasan ýeke esasy şöhleler, ahyrky şöhleler, göteriji, elektrik bölekleri we beýleki böleklerden durýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Singleewropanyň ýeke şöhleli kran :

Ahyrky şöhleler gönüburçly turbalaryň aýrylmaz içgysgynçlygy bilen işlenýär we esasy şöhleler inedördül guty şöhlelerdir. Dabanlar 65Mn ýa-da QT700,

Üç adamdan ybarat mehanizm, gatylaşdyrylan dişli reduktor üçin ýumşak başlangyç hereketlendiriji, trolleý ýygylygy öwürmek tizligini kadalaşdyrmak bilen dolandyrylýar;göteriji, sahy DF pes kelleli Europeanewropaly göteriji.

 

2

UREWROPA DUBLE GIRDER KRANLARY

 

Europeanewropaly goşa berkitme kranlaryň artykmaçlyklary :

Vehiclehli ulagyň agramy ýeňil, enjamyň beýikligi kiçidir, bu zawodyň maýa goýum çykdajylaryny azaldyp biler hook Kranyň iş ýerini artdyryp bilýän çeňňek çäkleri az;Redhli reduktorlar gaty dişli ýerüsti reduktorlardan ýasalýar we rulonlar polat plitalardan togalanýar we kebşirlenýär. Dabanlar ýasalan teker toplumlary, ýokary gurnama takyklygy bilen gurnamak üçin işlenýär we içgysgynç whole Bütin maşynyň hyzmat möhleti netijeli gowulaşýar;esasy ahyrky birikme ýokary gurnama takyklygy we amatly transport bilen ýokary güýçli boltlar bilen gurnalan.

1

STERCRANESTRENGTH

Adaty ýeke şöhleli kranlar bilen deňeşdirilende, Europeanewropa görnüşindäki kranlar polat konstruksiýalar, göteriji mehanizmler we esbaplar üçin iň amatly gurluşa eýe.Şol bir wagtyň özünde umumy agramyny azaltmak bilen bir hatarda ýokary güýçli materiallary uly göwrümli ulanmak, şeýle hem enjamyň göterijilik ukybyny ýokarlandyrýar.Çeňňekden iki tarapa çenli aralyk gysga, ýöne uly iş tertibi bar.Relslerden has beýikligi bilen zawod binasynyň giňişliginden doly peýdalanýar.

Elektrik ýeke berkitme Europeanewropanyň ýokary göteriji görnüşi kran köp pudaklaryň ussahanalarynda we ammarlarynda materiallary işlemek üçin giňden ulanylyp bilner.Maşyn öndürmek, ammar, logistika, iýmit, kagyz ýasamak, elektronika senagaty ussahanasy we beýleki materiallary işlemek ýaly ýagdaýlar

Europeanewropa Single Girder Overhead Crane, Europeanewropanyň FEM standartyna degişli ösen dizaýn tehnologiýasy bilen işlenip düzülen ýokary konfigurasiýa bilen bezelendir.Kranlar esasan ýeke esasy şöhleler, ahyrky şöhleler, göteriji, elektrik bölekleri we beýleki böleklerden durýar

Adaty ýeke şöhleli kranlar bilen deňeşdirilende, Europeanewropa görnüşindäki kranlar polat konstruksiýalar, göteriji mehanizmler we esbaplar üçin iň amatly gurluşa eýe.Şol bir wagtyň özünde umumy agramyny azaltmak bilen bir hatarda ýokary güýçli materiallary uly göwrümli ulanmak, şeýle hem enjamyň göterijilik ukybyny ýokarlandyrýar.Çeňňekden iki tarapa çenli aralyk gysga, ýöne uly iş tertibi bar.Relslerden has beýikligi bilen zawod binasynyň giňişliginden doly peýdalanýar.

Elektrik ýeke berkitme Europeanewropanyň ýokary göteriji görnüşi kran köp pudaklaryň ussahanalarynda we ammarlarynda materiallary işlemek üçin giňden ulanylyp bilner.Maşyn öndürmek, ammar, logistika, iýmit, kagyz ýasamak, elektronika senagaty ussahanasy we beýleki materiallary işlemek ýaly ýagdaýlar.Göteriji göteriji goşa göteriş tizligi bilen M5 işçi synpyny kabul edýär.ABM nemes markasy bilen hereketlendiriji.Syýahat hereketlendirijisi, bir motorly dişli hereketlendirijide SEW Europeanewropa markasyny ulanýar.Haç we uzak syýahat üýtgeýän syýahat tizligidir

Europeanewropaly ýeke-täk berkitme kran ösen dizaýn düşünjesini kabul edýär, kiçi göwrümli, ýeňil agramly we pes tigir basyşy we ş.m.

Europeanewropaly ýeke-täk berkitme kran, ýeňil agram, kiçi gurluş, az energiýa sarp etmek.Europeanewropaly ýeke-täk berkitme kran ösen dizaýn düşünjesini kabul edýär, kiçi göwrümli, ýeňil agramly we pes tigir basyşy we ş.m.Adaty spesial kran bilen deňeşdirilende, çeňňekden diwara çenli aralyk çäk az, şonuň üçin giňişlik netijeliligi has ýokarydyr.Liftiň beýikligi bolsa has ýokary bolup, bar bolan ussahananyň täsirli iş ýerini artdyrýar.

Elektrikli berkitme kran maşyn öndürmekde, metallurgiýada, nebitde, benzinlemekde, portda, demirýolda, siwilizasiýa, azyk, kagyz ýasamak, gurluşyk, elektronika senagaty ussahanasy, ammar we beýleki material işleýiş ýagdaýlarynda giňden ulanylyp bilner. ýerleşiş, uly komponentler takyk gurnama ýagdaýlary.

Singleeke guşakly elektrik Europeanewropaly kran önümi dünýä derejesinde ösen derejedir.Onuň dizaýny halkara ülňülerine esaslanýar: DIN (Germaniýa), FEM (Europeewropa), ISO (International), köp artykmaçlyklar bilen enjamlaşdyrylan: berk berklik, ýeňil agram, ajaýyp gurluş dizaýny we ş.m. zawodyňyzyň ýerini netijeli tygşytlap biler we maýa goýum bahasy.

Onuň aýratyn we ýörite syýahat gurluşy iň gowy saýlawyňyzdyr.

Europeanewropaly kran aýratynlyklary

1. Esasy goldaw berkitmesi hökmünde kompýuteriň optimallaşdyrylan dizaýn gutusy görnüşli berkitmesini ulanyň.

2. Polat ýüp göteriji trolleýiň pes beýikligi, has giň iş meýdany bilen çeňňegiň ululygyny has amatly edýär.

3. Üýtgeşik tigir çarçuwasynyň dizaýny, deňagramlylygy sazlamaga we gurmaga, durnukly gurluşa kömek edýär.

4. Motor goragy synpy IP54, F synp izolýasiýasy we aşa ýükden goramak enjamlary bilen enjamlaşdyrylan. (Meýletin).

5. Kran üçin ýörite işlenip düzülen dişli guty, obli dişli enjamlary, öz-özünden ýag çalýar.

6. Dolandyryş taýagy trolleý bilen birikdirilip bilner ýa-da esasy berkitmede erkin hereket edip biler, düwmäniň dürli çuňlugyna görä syýahat tizligini hem dolandyryp biler.

5000W

Gözleg we gözleg tejribesi

60P

senetçi

200T

Önüm seriýasy modeli

company_pro

Satylandan soňHYZMAT

HyzmatSerhetsiz ,STERCRANEHereketde

sh1

24 sagat hyzmat

24 sagat hyzmat liniýasy, islän wagtyňyz tehniki hyzmat habarnamalaryny kabul ediň we tehnikler näsazlygy çözmek üçin 24 sagadyň dowamynda wakanyň ýerine baryp bilerler.

sh2

Gurnama

Enjam ulanyjynyň sahypasyna daşalýar we Steyr gurnama ugruna we hiline gözegçilik etmek üçin in engineeringener we tehniki işgärleri gurnama ýerine iberýär.

sh3

Mugt tehniki okuw

Islegleriňize görä size mugt tehniki taýýarlyk bereris;gurnamak we işe girizmek wagtynda ýerinde okuwy goşmak bilen.

sh4

Ömürboýy hyzmat etmek hyzmaty

Kepillik 12 aý, ömri abatlamak hyzmaty kepillik möhletinden ýokary bolup, ulanyja maddy bahasy we tehniki hyzmaty tölenýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary